Algemene voorwaarden

Gebruikersinfo:

The Solution Shop is de handelsnaam van R & S Company BV

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van The Solution Shop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 51025159 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie www.thesolutionshop.com

1.2 Door een bestelling bij The Solution Shop te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van The Solution Shop gelden ook ten behoeve van eventueel door The Solution Shop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van The Solution Shop zijn vrijblijvend. The Solution Shop heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als The Solution Shop uw bestelling heeft geaccepteerd. The Solution Shop heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, exclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De vracht- en behandelingskosten kunnen verschillen afhankelijk van de regio waar geleverd dient te worden. Indien het orderbedrag boven de vrachtkostvrije grens komt, komen de vracht- en behandelingskosten te vervallen

3.2 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van The Solution Shop.

3.3 Facturen op rekening is in sommige gevallen ook mogelijk bij The Solution Shop onder onderstaande condities:
- Indien u in Nederland gevestigd bent dient u te beschikken over een geldig KVK en BTW nr.
- Indien u in Duitsland gevestigd bent dient u te beschikken over een geldig Europees Ust. Id Nr.
- Voor andere landen is deze betaaloptie op aanvraag, wij vragen dan een kredietverzekering voor u aan.
- Voor het kopen op rekening geld een maximaal bestelbedrag van € 650,00 inclusief een eventueel openstaand saldo
- Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is The Solution Shop gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur, een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) te berekenen. Indien de klant niet tijdig betaalt is de klant The Solution Shop naast vorenstaande rente tevens de buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet verschuldigd. In geval van zakelijke klanten is The Solution Shop tevens gerechtigd de daadwerkelijk gemaakte kosten aan de klant in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.
- Herinneringskosten: bij niet tijdige betaling wordt het te betalen bedrag verhoogd met administratiekosten.
- Incassobureau: Indien er na betalingsherinnering niet wordt overgegaan tot betaling zult u schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien ook dan betaling uitblijft zal de vordering uit handen worden gegeven bij ons incassobureau. Alle daaraan verbonden kosten –waaronder de wettelijke rente- komen voor rekening van de koper.
- Door kennisname van deze Algemene Voorwaarden verklaart u bekend te zijn met de betalingsvoorwaarden en met het feit dat genoemde extra kosten in rekening zullen worden gebracht bij niet tijdige betaling.

3.4 Als u niet tijdig volledig betaalt, heeft The Solution Shop het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door The Solution Shop, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door The Solution Shop.

Kopie factuur

Onze facturen worden altijd per mail aan u verzonden. Indien u voor uw administratie een printed kopie van uw factuur wil ontvangen neem dan contact met ons op. Gelieve uw bestelnummer, factuurnummer en uw adres gegevens aan ons doorgeven en u ontvangt de kopie zo snel mogelijk op het door u eerder opgegeven factuuradres. De gegevens op deze kopie kunnen niet veranderd of aangepast worden.

Artikel 4. Levering

4.1 Producten tot 30 Kg of bestellingen met een totaal verzendgewicht kleiner dan 30 Kg worden normaliter door een algemeen erkende Pakketservice (zoals DPD) verzonden. Producten boven de 30 Kg of producten met een bijzondere aard of omvang kunnen op een andere manier aan u worden verstuurd. Wij zullen altijd de meest optimale manier gebruiken om uw zending te versturen.

4.2 De verpakkingseenheid van producten kan afwijken van de in de webshop getoonde verkoopeenheid. Ook kan één levering verschillende verpakkingseenheden van hetzelfde product bevatten, of kunnen meerdere leveringen verschillende verpakkingseenheden van hetzelfde product bevatten. In ons magazijn wordt op het moment van inpakken de ideale verpakkingseenheid bepaald.

4.3 Indien uw order voor 13:00 (CET) bij ons ontvangen is wordt de bestelling, normaal gesproken dezelfde dag aan u verstuurd. Een indicatie van de levertijd is terug te vinden op onze site.

4.4 Op de dag van verzending ontvangt u van The Solution Shop een Track & Trace nummer, waarmee u uw bestelling zelf online kunt traceren. Een tijdstip van aflevering kan opgevraagd worden via de Predict website van DPD: www.dpdpredict.nl.

4.5 Voor de ontvangst van uw bestelling moet worden getekend, zodat de verzending van uw bestelling is verzekerd. De bestelling wordt alleen op het adres van de ontvanger uitgereikt.

4.6 Als uw bestelling met DPD Pakketservice wordt aangeboden en waarbij u niet aanwezig bent op het moment van aflevering, ontvangt u van DPD een bezorgnotificatie. op deze notificatie staat aangegeven wat de volgende stap is of u kunt a.d.h.v. de instructies op de bezorgnotificatie uw bestelling afhalen op het pick-up point.

4.7 Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.8 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden dan wel worden opgehaald met bezorgnotificatie op het postkantoor.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico betreffende de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Reclamaties en aansprakelijkheid

6.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan The Solution Shop te melden.

6.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft The Solution Shop de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de goederen prijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 The Solution Shop is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en The Solution Shop, dan wel tussen The Solution Shop en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van The Solution Shop.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Van overmacht aan onze zijde is onder meer sprake indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen daaruit of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstromingen, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van ons als bij derde van wie wij de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten onze schuld of risico ontstaan.

8.2 De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke wij door overmacht zijn verhinderd aan onze verplichtingen.

8.3 Indien door overmacht de levering meer dan 2 maanden wordt vertraagd zijn wij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat de koper uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en/of interesten geldend kan maken.

Artikel 9. Diversen

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat The Solution Shop deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met The Solution Shop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door The Solution Shop vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 The Solution Shop mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan The Solution Shop toekomende rechten, heeft The Solution Shop in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


R&S Company B.V.

The Solution Shop (Handelsnaam)

De Nedervonder 7
5061 JP Oisterwijk
Tel 0031 (0)13 – 7113731
Fax 0031 (0)13 – 7113732
E-mail sales@thesolutionshop.nl

KvK nr. 51025159
BTW NL 823044099B01